delta generali osiguranje

Registracija motornih vozila

U sklopu redovnih djelatnosti vršimo registraciju, osiguranje i uslugu tehničkog pregleda svih vrsta motornih vozila za sva pravna i fizička lica.

Fizička lica

 • Kada registrujete vozilo sa sobom treba ponijeti saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu.
 • Vozilo se može registrovati najranije 30 dana prije isteka registracije.
 • Registraciju mogu izvršiti samo vlasnik vozila ili lice koje posjeduje ovlašćenje dobijeno od strane vlasnika ovjereno u sudu ili opštini.
 • Polisa osiguranja kao i sve uplatnice glase na ime vlasnika vozila.

Pravna lica

 • Kompletna usluga registracije sa pripremom dokumentacije za registraciju, produženje registracije, odjavu i odvoženje vozila na tehnički pregled.
 • Registracija vozila svih zaposlenih DO 12 MJESEČNIH RATA što podrazumijeva potpisivanje ugovora i ovjera administrativne zabrane od Vašeg pravnog subjekta.
 • Predaja dokumentacije nadležnom organu radi registracije.
 • Podizanje saobraćajne dozvole za pravna lica uz ovlašćenje.
 • Osiguranje vašeg voznog parka.
 • Procjena i naplata eventualne štete.
 • Nabavka i kupoprodaja vozila.
 • Sve pravne i druge usluge.

Kada vozilo glasi na firmu potrebno je priložiti:

 • Pečatiran crveni obrazac sa potpisom direktora
 • Rješenje o registraciji firme
 • Rješenje o PIB-u firme
 • Rješenje o PDV-u firme
 • Izvod iz CRPS da firma nije pod stečajem
 • Karton deponovanih potpisa

U slučaju da firma nije poreski obveznik potrebno je samo rješenje o registraciji, PIB-u firme i crveni obrazac potpisan i pečatiran od strane direktora.

Kada je vozilo na Leasing-u neophodno je dostaviti papire sa Leasing-a kao dokaz da se leasing uredno plaća kao i kopiju Vaše lične karte.

tehnički pregled